Schubertstraat 56-1     7557 CP Hengelo (OV)     KVK: 52696103     BTW: NL265209821B01

donderdag 25 april 2024      Print de Voorwaarden Downloade_Bestand


ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN DE LEVERING VAN DIENSTEN

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert A Graded Design de de volgende algemene voorwaarden.

1. ALGEMEEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor alle advies- ontwerp- ontwikkel- en serviceopdrachten (hierna diensten genoemd) tussen A Graded Design en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. GRONDSLAG OFFERTES

Offertes van A Graded Design zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het project in casus de opdracht heeft verstrekt. A Graded Design zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ingeval van grafisch ontwerp en advisering heeft deze verplichting het karakter van een "inspanningsverplichting", omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKERS

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die A Graded Design nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van A Graded Design betrokken (kunnen) zijn.

4. HET BETREKKEN VAN DERDEN BIJ DE OPDRACHTUITVOERING

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door A Graded Design geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OPDRACHT

Opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting en alle overige in binnen- en/of buitenland verschuldigde belastingen, heffingen, e.d. die voor rekening van opdrachtgever komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die A Graded Design noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. A Graded Design rekent als rijvergoeding het daarvoor berekende reistijd uit in het uurtarief.

6. BETALINGSVOORWAARDEN

Bij opdrachten met een geschatte doorlooptijd van meer dan 60 dagen hanteert A Graded Design(na akkoord van de offerte) ofwel een vooruitbetaling door opdrachtgever van max. 50% van de opdrachtsom, dan wel tussentijdse betaling na afronding van iedere vastgestelde fase in het opdrachttraject. Betaling dient bij voorkeur te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, doch uiterlijk binnen 30 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan A Graded Design met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

7. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, C.Q. MEERWERK

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal A Graded Design dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal A Graded Design de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het projectteam worden beïnvloed door allerlei factoren zoals de tijdigheid en kwaliteit van de informatie die A Graded Design verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. A Graded Design kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Opgegeven termijnen gelden derhalve steeds als bij benadering. Overschrijding van de opleveringstermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens A Graded Design aangegane verplichting. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever A Graded Design hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van A Graded Design, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9. TUSSENTIJDSE BEEINDIGING VAN DE OPDRACHT

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft A Graded Design vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie. A Graded Design mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. A Graded Design behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld, voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

Ontwerpen, modellen en systemen, die zijn gebruikt voor uitvoering van de opdrachten en in het advies- of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het intellectuele eigendom van A Graded Design, tenzij contractueel tussen de beide partijen anders overeengekomen. Openbaarmaking en aanpassing kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van A Graded Design. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht en/of binnen het kader van een tussen beide partijen overeengekomen overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

11. VERTROUWELIJKHEID

A Graded Design is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. A Graded Design zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van A Graded Design, aan derden, geen mededelingen doen over de aanpak van A Graded Design, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

12. AANSPRAKELIJKHEID

A Graded Design is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door A Graded Design van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat A Graded Design voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

13. RECHTSGELDIGHEID

In het geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, om wat voor reden dan ook, niet rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de overige bepalingen geheel onverlet.

14. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.